Privacy & cookies

PRIVACY STATEMENT

VertrouwensKracht verwerkt en beveiligt jouw persoonsgegevens graag conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht werd. Hieronder kun je in de Privacy Statement lezen wat dat precies betekent.

Contactgegevens

VertrouwensKracht, Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag. Patricia van Wieringen en Annejet de Blecourt zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van VertrouwensKracht. Zij zijn te bereiken via info@VertrouwensKracht.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

VertrouwensKracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website of mail ontvangen en verwerken:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres(sen)
  • organisatie
  • overige gegevens die je zelf vrijwillig met VertrouwensKracht deelt

In geen geval worden er meer persoonsgegevens opgeslagen dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Wat doet VertrouwensKracht met jouw persoonsgegevens?

Alleen die persoonsgegevens worden verwerkt, waar een wettelijke grondslag in de zin van de AVG voor is. Meestal is die reden het uitvoeren van een overeenkomst. Dus bijvoorbeeld omdat je gebruik wilt maken van onze dienstverlening, de nieuwsbrief wilt ontvangen, deelneemt aan een training of intervisie, een brochure / white paper opvraagt een e-boek koopt of andere informatie van VertrouwensKracht wilt ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@VertrouwensKracht.com dan verwijderen wij deze informatie.

Delen met anderen

VertrouwensKracht verkoopt je gegevens nooit aan derden en zal persoonsgegevens uitsluitend delen indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Door jouw verschafte persoonsgegevens worden bewaard totdat het doel niet meer bestaat of je zelf aangeeft dat jouw persoonsgegevens verwijderd moet worden.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Zodra jij je gegevens met ons deelt, zijn wij daarvoor verantwoordelijk in de rol van verwerker en jouw gegevens worden verwerkt conform de Wet AVG. Waar nodig sluit VertrouwensKracht een gebruikersovereenkomst met derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

VertrouwensKracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jij beslist

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VertrouwensKracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@VertrouwensKracht.com.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. VertouwensKracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VertrouwensKracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden gegevens via een versleutelde verbinding verzonden en in beveiligde omgevingen beheerd. Indien er een derde partij bij betrokken is, is daar een verwerkersovereenkomst mee gesloten.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@VertrouwensKracht.com

Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met deze Privacy Statement. 

VertrouwensKracht behoudt zich het recht voor om wijzigingen in haar privacy statement aan te brengen.

Laatste wijziging: 15 juli 2023

Afspraak maken?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.
Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bekijken.