Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: VertrouwensKracht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90435656, gevestigd te (2514 HP) Den Haag, aan het Louis Couperusplein 2.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst, of die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.
 • Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden geleverd. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten zoals vermeld in de

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en diensten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, en op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding van de offerte of aanbieding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Ter beschikking stelling van informatie

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtnemer en de door haar ingezette derden, leveren alle diensten in het kader van de gesloten overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 3. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst diensten worden geleverd op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid door Opdrachtnemer gewenste faciliteiten. Kosten voor het huren van externe locaties worden doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 6. Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte schriftelijk door Opdrachtnemer geaccepteerd is, dan wel wanneer de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen.
 2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging of acceptatie van de offerte (nog) niet retour is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met het leveren van de diensten is gestart.
 3. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer heeft in verband met de aard van de te leveren diensten een beroepsgeheim. In dat kader is aan Opdrachtnemer het verschoningsrecht toegekend. Niettegenstaande voorgaande zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplicht om alles geheim te houden wat hen in het kader van de door hen gesloten overeenkomst ter kennis komt, en waarvan zij weten, of behoren te weten, dat deze informatie niet prijs mag worden gegeven. Het voorgaande geldt uitdrukkelijk eveneens ten aanzien van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 2. Voor zover Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Opdrachtnemer in dat verband niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling, en vormt dit voor de Opdrachtgever geen reden voor het niet nakomen van betalingsverplichtingen voor door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, komen alle uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, uitsluitend toe aan Opdrachtnemer.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom die onder de overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kenbaar of beschikbaar worden gesteld, blijven bij de Opdrachtnemer berusten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht om de betreffende werken te kunnen gebruiken voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer noodzakelijk is.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gebruiksrechten aan derden te verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 9. Opzegging

 1. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. Voor zover de ten tijde van de schriftelijke opzegging bij Opdrachtnemer onderhanden zijnde werkzaamheden bij het einde van de overeenkomst (nog) niet zijn afgerond, zal Opdrachtnemer deze werkzaamheden afronden. Op deze onderhanden werkzaamheden blijven de bepalingen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst onverminderd van toepassing. Opdrachtnemer houdt in dat geval na het einde van de overeenkomst toegang tot de (informatie)systemen van Opdrachtgever, voor zover dit voor de goede afronding van de onderhanden werkzaamheden gewenst danwel noodzakelijk is.
 3. De onderhanden werkzaamheden worden op basis van het alsdan geldende uurtarief aan Opdrachtgever separaat gefactureerd, en Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever daarvan kennis heeft genomen, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien vaststaat dat een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer (het betreffende deel van) de overeengekomen diensten alsnog of opnieuw leveren, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtnemer aantoonbaar zinloos is geworden, in welk geval aan Opdrachtgever een vervangende vergoeding zal worden voldaan.

Artikel 11. Honorarium

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een vast honorarium verschuldigd en/of een honorarium dat wordt berekend op basis van het aantal door de Opdrachtnemer bestede uren vermenigvuldigd met het (jaarlijks vast te stellen) uurtarief.
 2. In aanvulling op het honorarium is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd de kosten die Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever maakt.
 3. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met omzetbelasting.
 4. De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks op basis van de DPI-index verhoogd worden.

Artikel 12. Betaling

 1. Facturen zullen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan zonder inhouding, korting of verrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek of door middel van (gedeeltelijke) vooruitbetaling te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, zal Opdrachtnemer bevoegd zijn de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 3. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag van de factuur een rente verschuldigd van 2% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle (buiten) gerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben betrekking op inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer en nooit op resultaatsverplichtingen.
 2. Indien Opdrachtnemer niettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het overeengekomen honorarium voor de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In aanvulling op en afwijking van het voorgaand lid van dit artikel, wordt bij een overeenkomst met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde deel van het honorarium.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Wanneer de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Opdrachtnemer al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht, versie

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.
 3. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

Afspraak maken?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.
Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bekijken.